Obsah projektu

Podrobný obsah projektu katalógového domu

Domov / Obsah projektu

Co obsahuje katalogový projekt?

Projektová dokumentace je vytištěna v 5 kopiích a uložena v kvalitních prešpánových obálkách, protože klademe důraz nejen na kvalitu projektu, ale i na jeho prezentaci a archivaci. První tři kopie slouží na vyřízení stavebního povolení (dvě odevzdáte na stavebním úřadě, třetí pro správce sítí..), čtvrtá slouží jako podklad pro realizaci stavby a pátá je archivní pro klienta.

Kompletní projekt rozdělujeme do 5 hlavních částí označených následovně:

 1. Průvodní zpráva
 2. Souhrnná technická zpráva
 3. Situační výkresy
 4. Výkresová dokumentace
 5. Dokladová část

Pro zajímavost uvádíme, že náš standardní katalogový projekt je vytištěn v rozsahu, který se rovná přibližně 700 papírů formátu A4. Toto odpovídá doporučenému podrobnému obsahu a rozsahu realizačního projektu. Samozřejmě, rozsah přímo nevypovídá o kvalitě projektu, ale je předpoklad, že v takovém rozsahu je vypracován mimořádně detailně. O kvalitě a doporučeních při výběru projektu se dozvíte na blogu.

Katalogové projekty můžeme podle prodávaného obsahu rozdělit na dvě hlavní části (struktura projektu):

 1. projekt domu (D)
 2. osazení na pozemek a připojení na inženýrské sítě (A, B, C)

Podrobné informace o projektu

Když už víme jak se projekt dělí, řekneme si základní informace o jeho jednotlivých částech:

A. Průvodní zpráva

Popisuje základní údaje o stavbě, investorovi a o projektantech. Dále uvádí členění projektu, věcné a časové vazby, způsob provozu a předpokládaný průběh a cenu realizace.

B. Souhrnná technická zpráva

Podrobně rekapituluje všechny důležité informace z každé části projektu do jedné přehledné zprávy. Kromě charakteristiky území a urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebně technického řešení stavby obsahuje i odpadové hospodářství, bilance potřeb vody, průtoků splaškové vody a výkonnostní odběry.

C. Situační výkresy

Jedná se o soubor výkresů zachytávajících situační výkres širších vztahů, celkový a koordinační situační výkres a katastrální situační výkres. Obsahem jsou jednoduché zakreslení a okótovaní obrysu domu do katastrální mapy v měřítku 1: 500 nebo podle potřeby. Dalšími součástí jsou situace, která obsahuje všechny náležitosti jako zakreslení polohy domu na pozemku, napojení na komunikaci a inženýrské sítě - přípojka elektroinstalace, přípojka vody, kanalizace a plynu, zpevněné plochy, oplocení a odpady. Součástí jsou také podrobněji řešeny části osazení jednotlivých profesí.

D. Výkresová dokumentace

Samotná projektová dokumentace potřebná k realizaci a nacenění stavby, tedy je třeba, aby byly části projektu vypracovány a vytištěné v podrobném měřítku.

 • D1) Architektonicko-stavební řešení

  Rozsah: Stavební povolení – dokumentace pro provádění stavby
  Obsah: Technická zpráva, výkresová část – základy, půdorysy, krov, střecha, svislé řezy, pohledy, detaily (v měřítku 1:10), výpisy oken, dveří, podlah, střešních vrstev, skladby stěn, klempířských a zámečnických výrobků, střešní krytiny, zdicího materiálu.

 • D2) Stavebně konstrukční řešení

  Rozsah: Stavební povolení – dokumentace pro provádění stavby
  Obsah: Technická zpráva, výkresová část -výkresy tvarů a výztuže základů, stropních desek, věnců, překladů a schodišť, výkres krovu, výpis výztuže a prvků.

 • D3) Požárně bezpečnostní řešení:

  Rozsah: Stavební povolení
  Obsah: Technická zpráva a výkresová část, pro každé podlaží jeden.

 • D4) Technika prostředí staveb:

  Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) a člení se na: - zdravotně technické instalace, - vytápění, - plynová odběrná zařízení, - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem.

 • D4.1) Zdravotně technické instalace:

  Stavební povolení – dokumentace pro provádění stavby
  Obsah: Technická zpráva, výkresy vnitřního vodovodu a domovní kanalizace.

 • D4.2) Domový plynovod:

  Rozsah: Stavební povolení – dokumentace pro provádění stavby
  Obsah: Technická zpráva, výkresy topných okruhů a těles, schéma zapojení zdroje tepla.

 • D4.3) Plynová odběrná zařízení:

  Rozsah: Stavební povolení – dokumentace pro provádění stavby
  Obsah: Technická zpráva, výkresy domovního plynovodu.

 • D4.4) Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem:

  Rozsah: Stavební povolení – dokumentace pro provádění stavby
  Obsah: Technická zpráva, výkresy základů, vnitřní elektroinstalace, hromosvodu, schéma rozvaděče, přehledová schéma zapojení.

E. Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Dále obsahuje závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které můžou být průběžně dokladovány v průběhu konání. Součásti je také Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.